Healthcare

El Lean Healthcare és una nova metodologia que depura o refina els diversos processos hospitalaris dotant als centres de major eficàcia i eficiència. Es basa en l’adaptació dels principis Lean a les necessitats particulars de la sanitat on el focus és el pacient (client), i l’objectiu principal és aconseguir una optimització dels processos de manera que s’aconsegueixi l’excel·lència en l’atenció. És a dir, màxima eficàcia i màxima eficiència amb els recursos disponibles.

En aquest cas la definició del valor afegir ve donada pels diferents actors del procés: pacients (clients), personal sanitari, personal de suport, etc., al llarg dels diferents fluxos de valor bàsics (allà on es genera valor), com ho són el de la prevenció, el diagnòstic i el tractament de les possibles malalties, i la cura dels pacients. Al tractar-se d’un servei, la interacció entre l’usuari i el proveïdor del servei és total, fet que ho diferencia en gran mesura dels processos industrials.

Alguns objectius que es pretenen aconseguir amb la utilització del Lean Healthcare són:

  • Definició i reducció / eliminació de les accions sense valor afegit, amb l’objectiu d’incrementar les tasques de valor afegit, tant per al pacient com per al centre.
  • Millora de l’atenció que es dona als pacients.
  • Reducció del temps d’espera, de proves, d’anàlisi i de resultats.
  • Millora i estandardització dels processos.
  • Optimització dels recursos existents (personal, equips, materials).
  • Millora d’equips i màquines, reducció d’avaries i augment de la disponibilitat.
  • Estalvi d’espais i volums, a través de racionalitzar el subministrament i el consum de materials sanitaris.