Supply Chain

Actualment, les cadenes de subministrament (Supply Chain) han adquirit una complexitat molt important, i influeixen de forma rellevant en el cost dels productes o en l’esforç per a assegurar un servei. Aquest fet, junt amb la complexitat que tenen molts negocis per predir la seva demanda o gestionar la xarxa de proveïdors, fa indispensable l’aplicació de la metodologia Lean.

Els models logístics del segle XX poden no ser els més eficients avui en dia, i moltes organitzacions necessiten un punt de vista diferent en aspectes com: la correcta gestió del circulant, la capacitat d’adaptar els mitjans i recursos amb agilitat als nous requisits del mercat, els costos de distribució i transport o una bona integració de la xarxa de proveïdors.

La metodologia Lean capacita a les organitzacions a flexibilitzar i a dotar d’agilitat a les seves cadenes de subministrament, creant models sostenibles i eficients. Els objectius per optimitzar la cadena de subministraments comprèn:

  • Anàlisis estratègic de la cadena amb un enfoc global i considerant a tots els actors involucrats.
  • Previsió de la demanda i planificació de les operacions.
  • Integració i sincronització de la xarxa de proveïdors.
  • Desenvolupament de xarxes de distribució àgils i eficients.
  • Nou model de la cadena de subministrament: compres, logística i aprovisionament, expedicions, distribució, etc.
  • Optimització del flux d’informació.
  • Definició dels rols i funcions de totes les persones implicades.
  • Definició de l’estratègia logística més adequada: punts d’emmagatzament, mitjans de manipulació i operativa de l’àrea.