Núm. Col·legiat: 24555        Tel. 645 43 22 57 •  jcasanovas@leancat.cat

Tornar a dalt
Imatge De L'Alt

Eficiència energètica

Eficiència energètica

Legalització d’activitats i elaboració de projectes

Leancat disposa de professionals experts en la redacció del projecte d’activitats per a la obtenció de la llicència d’obertura i adequació del seu local, equipament o nau industrial a les prescripcions tècniques relatives a la protecció contra incendis, al mediambient, a la supressió de barreres arquitectòniques  i a la normativa sectorial que li sigui aplicable en cada cas.

En funció del seu impacte ambiental, les activitats es poden classificar, de menor a major complexitat, en:

  • Comunicació prèvia
  • Llicència ambiental
  • Autorització ambiental

El projecte d’activitats a redactar i el procediment administratiu que s’haurà de seguir per tal d’obtenir la llicència d’obertura d’una activitat, dependrà de la classificació de la mateixa. La normativa d’aplicació és, a més, diversa depenent de la ubicació geogràfica de l’activitat de la que es requereix llicència d’obertura.